Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

1. Charakterystyka oferowanego sprzętu

 

Oferowane produkty znajdują swoje opisy na stronach internetowych producentów systemów i rozwiązań będąc równocześnie szczegółową specyfikacją oferowanego sprzętu. Dodatkowe, szczegółowe specyfikacje (rysunki techniczne, kompletne dokumentacje do każdego numeru katalogowego itd.) można uzyskać bezpośrednio telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Dostępne są kolorowe broszury zawierające dane techniczne i ogólne opisy wybranych produktów. W związku z bardzo szeroką ofertą, produkty zostały tak dobrane, aby nie tylko odpowiadały potrzebom większości potencjalnych klientów, ale również były dostępne natychmiast po złożeniu zamówienia. Wyjątkiem są produkty nietypowe i/lub specjalnego przeznaczenia oraz specjalistyczne narzędzia lub urządzenia oferowane na inny rynek np. amerykański. W takim przypadku termin realizacji zostanie każdorazowo potwierdzony. Cały oferowany sprzęt został dobrany pod kątem standardów europejskich i międzynarodowych zarówno pod względem parametrów technicznych, jak i rozmiarów.

2. Realizacja zamówień i dostaw

Zamówienia

Firma LANSTER akceptuje zamówienia pisemne (faksowe) oraz zamówienia przysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ze strony internetowej firmy LANSTER (w tych przypadkach zamówienie potwierdzane jest telefonicznie). W zamówieniu powinny być sprecyzowane:
szczegółowe dane zamawiającego (pełna nazwa firmy, kompletny adres, numer telefonu i faksu oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej, a w przypadku gdy odbiorca jest płatnikiem VAT – numer NIP),
specyfikacja zamówionych produktów (ilość i rodzaj towaru),
informacje o oczekiwanych terminach i sposobach dostawy oraz gdy dostawa ma być zrealizowana przez spedytora – sposób dostarczenia faktury VAT.
W przypadku wątpliwości asortymentowych lub ilościowych Dział Handlowy potwierdza telefonicznie realizację zamówienia.
Od firm rozpoczynających współpracę handlową wymagane jest:
– dostarczenie do LANSTER Sp. z o.o. kopii dokumentów rejestracyjnych firmy dowolnym medium komunikacyjnym i formie np.: e-mail, fax, poczta

Wykaz dokumentów:

–  wpis do KRS lub CEDIG
–  dokument nadania numeru NIP
–  dokument nadania firmie REGON
–  oświadczenie nabywcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy (przy sprzedaży wysyłkowej)
– aktualny numer telefonu oraz adres e-mail osoby odpowiedzialnej na zamówienia w celu obsługi logistycznej zamówienia
Dla firm ubiegających się o kredyt kupiecki wymagane jest:
– sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata działalności tj. bilans, rachunek zysków i strat lub jeżeli firma nie jest do tego zobowiązana to np. zeznanie podatkowe roczne (PIT) – na tej podstawie może zostać przyznany kredyt kupiecki, zarówno jego wysokość jak i termin spłaty
– każda firma może uzyskać dowolny kredyt kupiecki z dowolnym terminem płatności po przedstawieniu np. gwarancji bankowych jako forma zabezpieczenia płatności
– aktualny numer telefonu oraz adres e-mail osoby odpowiedzialnej za finanse/płatności
Dostawy
Odbioru towaru można dokonać w magazynie centralnym firmy LANSTER (Warszawa ul. Borecka 10A) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. Bezwzględne pierwszeństwo w realizacji dostaw mają odbiorcy, którzy przedstawili okresowy plan zakupów i związany z nim harmonogram odbioru towarów.
Na zlecenie odbiorcy wyrażone w zamówieniu, LANSTER wysyła towary za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Koszty wysyłki pokrywa odbiorca (chyba, że ustalono inaczej). Zamówienia złożone do godz. 11.00 będą realizowane tego samego dnia, natomiast w przypadku złożenia zamówienia po godz. 11.00 wysyłka nastąpi w dniu następnym. Ubezpieczenie towaru w transporcie tylko na życzenie Klienta.

3. Anulowanie zamówienia

Każda zmiana lub anulowanie zamówienia powinno być uzasadnione pisemnie i uzgodnione z Działem Handlowym firmy LANSTER. Reklamacje będą uwzględnione jeżeli nastąpią z winy LANSTER lub dostawcy. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie po uwzględnieniu i pisemnym potwierdzeniu przez firmę LANSTER. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania procedur zwrotów i reklamacji. Za każdy nieuzasadniony zwrot towaru LANSTER będzie obciążać Zamawiającego kwotą równą 3% wartości towaru wg cennika klienta końcowego.

4. Reklamacje dostaw

Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą, przyjmowane są najpóźniej w momencie odbioru towaru. W przypadku dostaw realizowanych przez spedytora odbiorca zobowiązany jest sprawdzić w momencie odbioru zgodność pomiędzy liczbą opakowań i wagą wymienioną w liście przewozowym, a faktycznie otrzymaną. W przypadku niezgodności odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić LANSTER. Powyższe zasady stosuje się również w wypadku kradzieży lub uszkodzenia przesyłki wynikających z niewłaściwego sposobu spedycji. Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane.

5. Ceny i inne warunki sprzedaży

Wszystkie ceny zawarte w cennikach produktów są cenami netto i nie obejmują podatku VAT (23%), zawierają natomiast opłaty celne i inne opłaty produktowe. Podane ceny są cenami rynkowymi opracowanymi na rynek polski. Dla firm instalacyjnych przewidziano rabaty cenowe. Ceny specjalne/projektowe przewidziane są dla firm pracujących bezpośrednio nad projektami na podstawie rejestracji/zgłoszeń projektów i posiadającymi status Certyfikowanego Instalatora, Integratora lub Partnera. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się biurem firmy Lanster.

6. Warunki zapłaty

Pierwszy kontakt z Klientem / Kontakt z Klientem, który zalegał z płatnościami
Zapłata za towar zakupiony bezpośrednio w firmie LANSTER następuje na podstawie umowy kupna-sprzedaży (faktury) wystawionej przez Dział Handlowy. W przypadku zakupu dokonywanego przez nowego Klienta firmy lub Klienta, który zalegał z płatnościami należy przedstawić klientowi następujące 3 rozwiązania sposobu płatności za zamówione produkty:

a. Płatność jest realizowana gotówką na podstawie wystawionej faktury – pracownik działu handlowego firmy LANSTER ma obowiązek wystawić dokument KP. Towar zostaje wydany niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
b. Klient realizuje przedpłatę na podstawie wystawionej faktury przelewowej z 7-dniowym terminem płatności. LANSTER przesyła odbiorcy faksem kopię faktury, a odbiorca dokonuje płatności przelewem telegraficznym na rachunek bankowy firmy LANSTER. Podstawą wydania lub wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia odpowiedniej kwoty na rachunek LANSTER lub okazanie (np. przesłanie przez odbiorcę faksem do firmy LANSTER) potwierdzonej przez bank kopii przelewu. Dopiero na tej podstawie następuje wydanie (lub wysłanie) zafakturowanego wcześniej towaru.
c. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy spedycyjnej płatność jest realizowana za tzw. pobraniem. Odbiorca płaci gotówką za odebrany towar w momencie jego odbioru kurierowi firmy spedycyjnej, a firma spedycyjna przelewa kwotę faktury na konto firmy LANSTER.

Nie ma możliwości realizacji zamówień Klienta, który aktualnie zalega z płatnościami aż do czasu ich całkowitego uregulowania.

Warunki zapłaty dla stałych odbiorców

Zapłata za towar zakupiony bezpośrednio w firmie LANSTER następuje na podstawie umowy kupna-sprzedaży (faktury) lub potwierdzenia zamówienia wystawienia wystawionego przez Dział Handlowy.
a. Płatność jest realizowana gotówką na podstawie wystawionej faktury – pracownik działu handlowego firmy LANSTER ma obowiązek wystawić dokument KP. Towar zostaje wydany niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
b. Klient realizuje przedpłatę na podstawie wystawionego potwierdzenia zamówienia. Podstawą wydania lub wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia odpowiedniej kwoty na rachunek LANSTER lub okazanie potwierdzonej przez bank kopii przelewu. Dopiero na tej podstawie następuje wydanie (lub wysłanie) zafakturowanego wcześniej towaru.
c. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy spedycyjnej płatność może być realizowana za tzw. pobraniem. Odbiorca płaci gotówką za odebrany towar w momencie jego odbioru kurierowi firmy spedycyjnej, a firma spedycyjna przelewa kwotę faktury na konto firmy LANSTER.
Nie ma możliwości realizacji zamówień Klienta, który aktualnie zalega z płatnościami aż do czasu ich całkowitego uregulowania.
Warunki zapłaty dla stałych odbiorców
Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów. Warunki zapłaty podlegają obustronnej negocjacji. Dotyczą one poziomu cen, terminu płatności oraz limitu kwoty zakupów. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firm spedycyjnych faktura VAT zostaje wysłana przez e-mail do odbiorcy jeżeli odbiorca wyraził na to zgodę, wysłana razem z towarem (fakt ten musi być zaznaczony w liście przewozowym) lub listem poleconym. W przypadku zmiany kursu waluty, w której określona jest cena, pomiędzy dniem wystawienia faktury a dniem zapłaty większego niż 2%, LANSTER może wystawić fakturę (rachunek) korygującą w celu skompensowania różnicy. LANSTER zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do całkowitej zapłaty faktury wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami dodatkowymi.

7. Gwarancje i serwis
Wszelkie zobowiązania z tytułu udzielanych gwarancji ponosi w pierwszej kolejności firma która dostarczyła i zainstalowała sprzęt na miejscu u użytkownika końcowego. Serwis i gwarancję w drugiej kolejności prowadzi LANSTER Sp. z o.o. jeżeli tego typu rozszerzona gwarancja została udzielona. W przypadku niemożności zlikwidowania: zgłaszanej wady, niezgodności z normami dostarczonego sprzętu, wymiany reklamowanych elementów lub przywrócenia sprawnego funkcjonowania całego systemu objętego gwarancją, klient może ubiegać się o wypełnienie warunków gwarancji przez Producenta rozwiązania.

 

Zapisz się na nasz Newsletter i bądź na bieżąco

Imię

Adres email

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies