fbpx
Menu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. Charakterystyka oferowanego sprzętu

Oferowane produkty znajdują swoje opisy w “Przewodniku po systemach sieciowych” (katalogu produktów) będącym równocześnie szczegółową specyfikacją oferowanego sprzętu. Dodatkowe, szczegółowe specyfikacje (rysunki techniczne, kompletne dokumentacje do każdego numeru katalogowego itd.) można uzyskać bezpośrednio telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Dostępne są również kolorowe ulotki zawierające dane techniczne wybranych produktów. W związku z bardzo szeroką ofertą rozwiązań firmy CommScope produkty zostały tak dobrane, aby nie tylko odpowiadały potrzebom większości potencjalnych klientów, ale również były dostępne natychmiast po złożeniu zamówienia. Wyjątkiem są produkty nietypowe i/lub specjalnego przeznaczenia oraz specjalistyczne narzędzia lub rozwiązania oferowane na inny rynek np. amerykański. W takim przypadku termirealizacji zostanie każdorazowo potwierdzony. Cały oferowany sprzęt został dobrany pod kątem standardów europejskich i międzynarodowych zarówno pod względem parametrów technicznych, jak i rozmiarów.

2. Realizacja zamówień i dostaw

Zamówienia
Firma LANSTER akceptuje zamówienia pisemne (faksowe) oraz zamówienia przysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ze strony internetowej firmy LANSTER (w tych przypadkach zamówienie potwierdzane jest telefonicznie). W zamówieniu powinny być sprecyzowane:

szczegółowe dane zamawiającego (pełna nazwa firmy, kompletny adres, numer telefonu i faksu oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej, a w przypadku gdy odbiorca jest płatnikiem VAT – numer NIP),
specyfikacja zamówionych produktów (ilość i rodzaj towaru),
informacje o oczekiwanych terminach i sposobach dostawy oraz gdy dostawa ma być zrealizowana przez spedytora.

W przypadku wątpliwości asortymentowych lub ilościowych Dział Handlowy potwierdza telefonicznie realizację zamówienia.

Firmom rozpoczynającym współpracę handlową oferujemy sprzedaż z odroczonymi płatnościami (przelew 14 dni) po spełnieniu przez nie następujących warunków:

zrealizowana transakcja gotówkowa (pobranie lub przedpłata przy sprzedaży wysyłkowej)
dostarczenie do siedziby firmy LANSTER lub wysłanie pocztą kopii dokumentów rejestracyjnych firmy, która chce nawiązać współpracę.

Wykaz dokumentów:
–  wpis do KRS
–  dokument nadania numeru NIP
–  dokument nadania firmie REGON
–  oświadczenie nabywcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy (przy sprzedaży wysyłkowej)

Dla ułatwienia kontaktów prosimy o aktualny numer telefonu/adres e-mail.

Dostawy
Odbioru towaru można dokonać w magazynie centralnym firmy LANSTER (Warszawa ul. Borecka 10A) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. Bezwzględne pierwszeństwo w realizacji dostaw mają odbiorcy, którzy przedstawili okresowy plan zakupów i związany z nim harmonogram odbioru towarów.

Na zlecenie odbiorcy wyrażone w zamówieniu LANSTER wysyła towary za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Koszty wysyłki pokrywa odbiorca (chyba, że ustalono inaczej). Zamówienia złożone do godz. 12.00 będą realizowane tego samego dnia, natomiast w przypadku złożenia zamówienia po godz. 12.00 wysyłka nastąpi w dniu następnym. Ubezpieczenie towaru w transporcie tylko na życzenie Klienta.

3. Anulowanie zamówienia

Każda zmiana lub anulowanie zamówienia powinno być uzasadnione pisemnie i uzgodnione z Działem Handlowym firmy LANSTER. Reklamacje będą uwzględnione jeżeli nastąpią z winy LANSTER lub dostawcy. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie po uwzględnieniu i pisemnym potwierdzeniu przez firmę LANSTER. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania procedur zwrotów i reklamacji. Za każdy nieuzasadniony zwrot towaru LANSTER będzie obciążać Zamawiającego kwotą równą 3% wartości towaru wg cennika klienta końcowego.

4. Reklamacje dostaw

Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą, przyjmowane są najpóźniej w momencie odbioru towaru. W przypadku dostaw realizowanych przez spedytora odbiorca zobowiązany jest sprawdzić w momencie odbioru zgodność pomiędzy liczbą opakowań i wagą wymienioną w liście przewozowym, a faktycznie otrzymaną. W przypadku niezgodności odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić LANSTER. Powyższe zasady stosuje się również w wypadku kradzieży lub uszkodzenia przesyłki wynikających z niewłaściwego sposobu spedycji. Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane.

5. Ceny i inne warunki sprzedaży

Wszystkie ceny zawarte w Cenniku produktów sieciowych są cenami netto i nie obejmują podatku VAT (23%). Podane ceny są cenami rynkowymi opracowanymi na rynek polski. Dla firm instalacyjnych przewidziano rabat cenowy. Dalsze rabaty przewidziane są dla firm posiadających status Certyfikowanego Instalatora – status RI, NDI Gold lub NDI Platinum. Szczegółowe warunki uzyskania statusu Certyfikowanego Instalatora TE Connectivity (AMP NETCONNECT / ADC Krone) i uzyskania numeru licencyjnego podane są w katalogu produktów sieciowych.

6. Warunki zapłaty

Pierwszy kontakt z Klientem / Kontakt z Klientem, który zalegał z płatnościami
Zapłata za towar zakupiony bezpośrednio w firmie LANSTER następuje na podstawie umowy kupna-sprzedaży (faktury) wystawionej przez Dział Handlowy. W przypadku zakupu dokonywanego przez nowego Klienta firmy lub Klienta, który zalegał z płatnościami należy przedstawić klientowi następujące 3 rozwiązania sposobu płatności za zamówione produkty:

a. Płatność jest realizowana gotówką na podstawie wystawionej faktury – pracownik działu handlowego firmy LANSTER ma obowiązek wystawić dokument KP. Towar zostaje wydany niezwłocznie po dokonaniu zapłaty.
b. Klient realizuje przedpłatę na podstawie wystawionego potwierdzenia zamówienia z 7-dniowym terminem płatności. LANSTER przesyła odbiorcy potwierdzenie zamówienia, a odbiorca dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy firmy LANSTER. Podstawą wydania lub wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia odpowiedniej kwoty na rachunek LANSTER lub okazanie (np. przesłanie przez odbiorcę faksem/e-mailem do firmy LANSTER) potwierdzonej przez bank kopii przelewu. Dopiero na tej podstawie następuje wydanie (lub wysłanie) towaru.
c. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy spedycyjnej płatność jest realizowana za tzw. pobraniem. Odbiorca płaci gotówką za odebrany towar w momencie jego odbioru kurierowi firmy spedycyjnej, a firma spedycyjna przelewa kwotę faktury na konto firmy LANSTER.

Nie ma możliwości realizacji zamówień Klienta, który aktualnie zalega z płatnościami aż do czasu ich całkowitego uregulowania.

Warunki zapłaty dla stałych odbiorców
Zapłata za towar zakupiony bezpośrednio w firmie LANSTER następuje w dniu jego odbioru na podstawie faktury wystawionej przez Dział Handlowy. Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów. Warunki zapłaty podlegają obustronnej negocjacji. Dotyczą one poziomu cen, terminu płatności oraz limitu kwoty zakupów. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firm spedycyjnych faktura VAT powinna być wysłana faksem/e-mailem do odbiorcy po wysyłce towaru lub wysłana razem z towarem (fakt temusi być zaznaczony w liście przewozowym) lub listem poleconym. W przypadku zmiany kursu waluty, w której określona jest cena, pomiędzy dniem wystawienia faktury a dniem zapłaty większego niż 2%, LANSTER może wystawić fakturę (rachunek) korygującą w celu skompensowania różnicy. LANSTER zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do całkowitej zapłaty faktury wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami dodatkowymi.

7. Gwarancje i serwis

Wszelkie zobowiązania z tytułu udzielanych gwarancji ponosi w pierwszej kolejności firma posiadająca status Certyfikowanego Instalatora (umowa z firmą CommScope), która dostarczyła i zainstalowała sprzęt na miejscu u użytkownika końcowego. Serwis i gwarancję w drugiej kolejności prowadzi LANSTER, w przypadku niemożności zlikwidowania: zgłaszanej wady, niezgodności z normami, wymiany reklamowanych elementów lub przywrócenia sprawnego funkcjonowania całego systemu objętego gwarancją przez w/w wszelkie zobowiązania przejmuje firma CommScope.