fbpx
Menu

Zapewnienie bezpieczeństwa budynkowego jest ważną częścią projektowania i wykonania instalacji niskoprądowych. Uzyskany poziom ochrony musi spełniać wymagania określone przez inwestora, często oparte na aktualnych normach. W przypadku obiektów specjalnego przeznaczenia, takich jak zakłady karne czy budynki wojskowe, kryteria dotyczące systemów bezpieczeństwa są bardzo precyzyjnie określone prawnie. W odpowiedniej  ochronie budynku kluczową rolę odgrywa system kontroli dostępu, ograniczający dostęp osób niepowołanych wewnątrz obiektu oraz do poszczególnych stref i pomieszczeń. Szczególnie istotnym i wymagającym zakresem kontroli dostępu jest powstrzymanie swobodnego przemieszczania pomiędzy poziomami poprzez właściwe zabezpieczenie wind.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 07.06.2019:

” §54.  [Dźwig osobowy]
1. Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych, oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej, należy wyposażyć w dźwig osobowy. […]

§ 56. [Instalacja telekomunikacyjna]
Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

W tym artykule szczegółowo opisujemy kontrolę dostępu wind w oparciu o rozwiązania formy CEM.

 

KONTROLER SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU DLA WIND

 width=

 

Kontroler windy LC400 został stworzony jako integralna część systemu zarządzania bezpieczeństwem AC2000. Został zaprojektowany tak, by oferować możliwość kontroli dostępu do pięter dla jednej windy/dźwigu i obsługiwać dostęp maksymalnie do 4 pięter (standardowo) lub do 128 pięter za pomocą kart rozszerzeń we/wy. 

Używany jest w połączeniu interfejsem kontroli wind systemu AC2000, zapewniając kontrolę dostępu do wybranych pięter w budynku. Z perspektywy posiadacza karty wygląda to następująco: posiadacz karty wchodzi do windy, odbija się kartą na czytniku kontroli dostępu CEM, który wraz z kontrolerem windy LC400 sprawdza uprawnienia dostępu w bazie danych AC2000, aby określić, do których pięter posiadacz karty ma dostęp. Ta informacja jest przekazywana do windy za pomocą szeregu przekaźników i służy do aktywowania odpowiednich przycisków na panelu wyboru piętra.

Posiadacz karty może wówczas wybrać aktywowany przycisk i zwyczajnie skorzystać z windy. W zależności od specyfikacji windy, kontroler LC400 może zarejestrować, które piętra wybrał dany posiadacz, pozwalając zamieścić te informacje w wygenerowanym później raporcie.

Kontroler windy LC400 zapewnia pełną możliwość połączenia 10/100 Base-T Ethernet, wykorzystując bezpieczny protokół TLS v1.2 i pozwalając administratorom na zdalne monitorowanie za pomocą przeglądarki internetowej.

LOKALNA BAZA DANYCH

LC400 obsługuje własną bazę danych maksymalnie 250 000 rekordów posiadaczy kart. Zawierają informacje takie jak numery kart, poziomy dostępu oraz dane nt. harmonogramów dostępu. Baza danych umożliwia kontrolerowi przyznanie żądanego dostępu wygenerowanego z poziomu czytnika kart w windzie nawet w przypadku utraty łączności z systemem AC2000. Odbywające się wtedy zdarzenia są rejestrowane i przechowywane do czasu odzyskania komunikacji, po czym są wgrywane do systemu, gwarantując, że nie zostało przeoczone żadne istotne wydarzenie.

PRACA W TRYBIE OFFLINE – interfejs kontroli windy

Używany w połączeniu z kontrolerem LC400, interfejs kontroli windy LCI (ang. Lift Control Interface) umożliwia bezzakłóceniową kontrolę i monitorowanie dostępu do pięter, pomiędzy którymi porusza się winda. Połączenie pomiędzy kontrolerem windy LC400 a panelem wyboru piętra w kabinie windy jest realizowane z wykorzystaniem interfejsu kontroli windy LCI, zawierającego jeden lub wiele modułów wejść/wyjść. Moduł interfejsu LCI podłącza się bezpośrednio do panelu windy, co pozwala aktywować przyciski wyboru piętra, stosownie do uprawnień dostępu posiadacza karty. Dostępne są różne rodzaje interfejsów LCI, obsługujące maksymalnie do 128 pięter. Wyjścia LCI służą do powiadomienia windy, które przyciski pięter mają być aktywne, a wejścia modułu rejestrują przycisk, który został naciśnięty. 

Konfiguracja interfejsu pomiędzy systemem a osprzętem windy zależy w znacznym stopniu od producenta i modelu windy oraz specyficznych wymagań w miejscu instalacji.

INTELIGENTNE FUNKCJE UŁATWIAJĄCE INSTALACJĘ I KONSERWACJĘ

Kontroler LC400 został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji. Instalator po wprowadzeniu unikalnego identyfikatora i konfiguracji urządzenia z poziomu serwera wprowadza ustawienia sieciowe na panelu i łączy się z siecią.

Podświetlany wyświetlacz LCD, 12-znakowa klawiatura, intuicyjny interfejs, wskaźnik LED oraz przewodniki internetowe pozwalają skrócić czas instalacji i rozwiązywanie problemów. Zewnętrzne kontrolki LED informują o poprawności zasilania i łączności, bez konieczności otwierania obudowy. Umieszczony na płytce kontrolera wyświetlacz zapewnia szybki odczyt informacji o stanie pracy.

Wbudowana klawiatura znacznie przyspiesza konfigurację i rozstrzyganie nieprawidłowości bezpośrednio na płytce, co ułatwia obsługę. Dodatkowe porty sieciowe pozwalają na lokalny dostęp do diagnostyki.

Obudowa kontrolera LC400 posiada zdejmowane drzwiczki i zwiększoną liczbę otworów w celu łatwiejszej obsługi i zarządzania okablowaniem.

PULPIT NAWIGACYJNY WEB

Dostępny z poziomu przeglądarki internetowej pulpit nawigacyjny pomaga w lokalnym oraz zdalnym rozwiązywaniu problemów, monitorowaniu oraz konfiguracji kontrolera LC400. Udostępnia użytkownikom wizualne wskaźniki i szczegółowe informacje o zasilaniu, stanie wejść/wyjść, stanie sieci i bazie danych. Pulpit pozwala również na zdalną konfigurację ustawień sieciowych i limitów prądowych dla wyjść.

 

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU AC2000

Liczba wind, które mogą być obsłużone przez system AC2000, przy użyciu kontrolerów LC400 jest praktycznie nieograniczona. Aby dodać do systemu więcej wind, należy po prostu przewidzieć więcej kontrolerów, interfejsów oraz czytników w trybie „windowym”.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

Kontroler windy LC400, czytnik w windzie oraz interfejsy kontroli wind

Kontroler windy CEM LC400 może obsługiwać jedną windę. Kontroler musi komunikować się z czytnikiem w windzie oraz interfejsem windy LCI. Moduł LCI łączy się bezpośrednio z panelem wyboru piętra w windzie, aktywując przyciski pięter, do których dany posiadacz karty ma dostęp.

 

 width=

Poglądowy schemat połączeń systemu kontroli dostępu dla wind przy użyciu rozwiązań firmy CEM Systems

Kontroler wind S9032 (zamieszczony na rysunku powyżej) został niedawno przez firmę CEM Systems wycofany i zastąpiony swoim nowszym odpowiednikiem LC400.

 

MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI KONTROLI DOSTĘPU WIND

AC2000 posiada tradycyjny interfejs do obsługi wind na podstawie wejść/wyjść, zapewniających kontrolę dostępu do pięter w budynku:

  1. Czytnik w windzie, aktywujący dostęp zależy od indywidualnych poziomów dostępu posiadacza karty. 
    Dostęp posiadacza karty jest zarządzany za pomocą przycisków możliwych do wybrania na panelu wyboru piętra znajdujących się w windzie. Parter, recepcja oraz półpiętra są zazwyczaj pozostawione bez kontroli, a pozostałe piętra w budynku są kontrolowane zgodnie z wymaganiami. Czytnik kart jest umieszczony wewnątrz kabiny windy, w pobliżu panelu wyboru piętra i jest połączony z interfejsem windy AC2000 montowanym zwykle na dachu kabiny windy.
  2. Czytnik w windzie, aktywujący panel wyboru piętra.
    Czytnik kart jest również umieszczony wewnątrz windy, w pobliżu panelu wyboru piętra, jednak dla każdego odbicia się kartą, ta sama grupa przycisków jest aktywowana poprzez standardowy kontroler szeregowy lub Ethernet.
  3. Czytnik przywołujący windę. 
    Czytnik kart jest umieszczony w holu windy, wykorzystywane jest standardowe wyjście z kontrolera szeregowego lub Ethernet używane bezpośrednio do aktywowania zestyku przycisku wzywania windy. Zanim zostaną otwarte drzwi kabiny, posiadacz karty musi odbić się ważną kartą na czytniku w holu. Wewnątrz windy niekoniecznie musi być wymagana kolejna autoryzacja na czytniku.

 

KONTROLA DOSTĘPU NA PIĘTRACH

AC2000 posiada integralny system kontroli dostępu do wind. Karta dostępu jest wykorzystywana przy czytniku w kabinie windy i skutkuje uruchomieniem jednego lub kilku fizycznych wyjść uaktywniających jeden lub kilka przycisków wyboru piętra. Przyciski są aktywowane zgodnie z przydzielonymi posiadaczowi karty uprawnieniami dostępu do pięter. Pełna kontrola dostępu windy wymaga czytnika znajdującego się w windzie, kontrolera LC400 oraz interfejsu kontroli windy LCI z opcjonalnym modułem/-ami wejść/wyjść. 

CZYTNIK KABINOWY (w windzie)

Alternatywnie, czytnik może być zamocowany wewnątrz kabiny windy. Wyjście kontrolera aktywuje przyciski na panelu wyboru piętra. Dla każdego uprawnionego posiadacza karty aktywne będą te same przyciski. Panel wyboru piętra musi posiadać zestyki dla tego rodzaju połączeń. Czytniki przywołujące windę są zwykłymi czytnikami CEM pracującymi w trybie drzwi lub „aktywacji sprzętu” i nie wymagają kontrolera windy LC400 lub interfejsu LCI.

CZYTNIK PRZYWOŁUJĄCY WINDĘ

AC2000 obsługuje zwykłe kontrolery szeregowe oraz Ethernet skonfigurowane jako czytniki przywołujące windę. Czytniki te gwarantują, że tylko uprawnieni posiadacze kart mogą otworzyć kabinę windy oraz wezwać ją do holu. Wyjście kontrolera aktywuje tylko funkcję przycisku wzywającego windę. Wewnątrz windy wszystkie piętra mogą być dostępne.

 

POGLĄDOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ – opcja I

 width=

POGLĄDOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ – opcja II z wykorzystaniem modułu LCI

 width=

 

Opracowano na podstawie materiałów Tyco CEM Systems