fbpx
Menu

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
DO PRACY W LANSTER SP. Z O.O.

 

INFORMACJA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI LANSTER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy My, czyli Lanster Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Lanster Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Conrada 51A, 31-357 Kraków,
 2. poprzez e-mail: info@lanster.com,
 3. telefonicznie: + 48 12 638-16-66

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe: 

Pana/Pani dane osobowe są przez Nas przetwarzane, aby:

 • ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje (lub na które w przyszłości będzie prowadzona rekrutacja),
 • ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje (lub na które w przyszłości będzie prowadzona rekrutacja),
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy w Naszej firmie.

Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać dane również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe:

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę i odbywa się na podstawie przepisów prawa (art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych: (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO,
 2. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, w tym w szczególności w CV oraz Liście motywacyjnym (o ile takie dokumenty były załączane do aplikacji), jeżeli w tych dokumentach były zawarte dane wykraczające poza dane określone w punkcie 1) powyżej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas, w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników (ewentualnych) testów kwalifikacyjnych. Mamy ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności i zdolności kandydatów na dane stanowisko – jest to niezbędne do oceny czy kandydat jest odpowiednią osobą do świadczenia pracy na stanowisku, na które rekrutujemy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, operatorzy pocztowi i kurierzy,  podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, chyba że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty przesłania aplikacji lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia przez Pana/Panią w procesie rekrutacji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji spowoduje, że Pana/Pani kandydatura będzie brana pod uwagę w przypadku późniejszych rekrutacji prowadzonych przez Nas. Niepodanie danych lub brak zgody wykluczy taką możliwość.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Panu/Pani na podstawie postanowień RODO.  W związku z powyższym:

 1. Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;
 2. Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;
 3. Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą:
  1. jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;
  2. udzielona przez Pana/Panią zgoda zostanie cofnięta;
  3. zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 4. Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:
  1. jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;
  2. jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;
  3. okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasz prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu
 5. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
 6. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. Pana/Pani zgody lub
  2. jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panem/Panią umowy lub
  3. jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, lub
  4. przetwarzanie odbywa się w sposób automatycznyma Pan/Pani prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf). Może Pan/Pani  przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami. Dane adresowe podano powyżej.